Hỗ trợ vay vốn

Mẫu giấy xác nhận về bảng lương,thu nhập 6 tháng gần nhất

12:08:00 19/08/2015

Xem thêm các dự án Sàn Phương Đông đang phân phối: 

​Hiện nay, khá nhiều khách hàng còn lúng túng với các thủ tục vay vốn từ ngân hàng. Trong đó, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu từ phía ngân hàng cũng khiến người mua gặp nhiều khó khăn. Dưới đây là mẫu xác nhận của cơ quan quản lý, chi trả thu nhập – một trong những giấy tờ thiết yếu trong hồ sơ vay vốn của các ngân hàng

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHI TRẢ THU NHẬP

(Áp dụng đối với trường hợp KHVV là CBCNV làm việc trong các cơ quan, đơn vị)

 

           Kính gửi: Ngân hàng ……………………………………………….………...

 

Họ và tên: …………………………………………………… …………………………

CMND số: ……………………do CA . …………………… cấp ngày ..... / ..... / ........

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú :.......................................................................................................

Cơ quan làm việc: ………………………………………………................................

Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………………..

Hợp đồng lao động:               □  Biên chế    

                                   □  Không xác định thời hạn                        

                                   □  Có thời hạn (Thời hạn hiệu lực từ: ……….. đến …….….…. .)        

                    □  Khác (…………………………………………………………)

Chức vụ:………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác:……………………………………………………………………….

Mức thu nhập hiện tại do cơ quan, đơn vị chi trả..………………………………………

  • Mức lương chính:…………………… VNĐ/tháng
  • Thu nhập khác:……………….………VNĐ/tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác:…………………………………………………………..

Liệt kê thu nhập được trả trong 3 tháng liền kề gần nhất:

Tháng…..  :………………VNĐ/tháng    Trước thuế  □                       Sau thuế  □

Tháng…..  :………………VNĐ/tháng    Trước thuế  □                       Sau thuế  □

Tháng…..  :………………VNĐ/tháng    Trước thuế  □                       Sau thuế  □

 

Xác nhận của cơ quan quản lý thu nhập

Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và thu nhập nêu trên là chính xác.

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hà nội, ngày ...... tháng.... năm …...

(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

Đánh giá:

 

                   

3.3/5 (3 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...